Välkommen till KULTURMILJÖBYRÅN

Är beställarstöd i samband med exploateringsprojekt som berör fornlämningar. Företaget biträder vid planering, upphandling och uppföljning i samarbete med länsstyrelse och samhällsbyggare inom ramen för ett komplicerat regelverk

Utreder och bedömer påverkan på fornlämningar och naturvärden åt exploateringsföretag, länsstyrelser och kommuner

Hjälper beredare inom elbranschen och andra aktörer med samrådsansökan till länsstyrelserna, läs mer här...

Utför eller deltar i MKB för projekt och för detaljplan

 

Projekt i urval

-Beställarstöd åt Vägverket i samverkan med länsstyrelsen i Västra Götaland. Upphandling av arkeologiska uppdrag inför delar av E45:ans nya sträckning Göteborg-Trollhättan

-Natur- och kulturmiljöbedömningar i samband med jordkabel-förläggningar i Västra Götalands Län, Vattenfall mfl

Läs mer här