SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN

Fornlämningar och naturvärden ligger ofta just där projektet ska utföras, något som de som planerar arbetet ofta upptäcker.

Enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken ska verksamheter som väsentligt kan ändra naturmiljön anmälas för samråd hos länsstyrelsen.

För att arbetet inte ska stanna upp, på fältet eller hos länsstyrelsen, kontaktar många beredare eller planerare en utomstående konsult som har vana av att utreda och bedöma dessa värden, och som kan hjälpa till med samrådsansökan.

Kmb utför i dagsläget kontinuerligt utredningar som bedömer projekts påverkan på fornlämningar och naturvärden. Bl a har hundratals samråd vid markförlagda kablar utretts av kmb.

Prospekt markförlagd kabel: