KULTURMILJÖ

Nästan all mark, även sådan som vi kallar för naturskog och liknande är påverkad av människans verksamheter. Inför exploateringar och utbyggnader finns därför många kulturmiljöelement att ta hänsyn till, i skog, i odlingslandskapet och i det moderna tätbebyggda samhället.


Ett särskilt starkt stöd i lagstiftningen har fornlämningarna, vilkas skydd regleras i kulturmiljölagen (KML kapitel 2). Det primära är att de skall skyddas från ingrepp vid exploateringar. Om detta inte är möjligt måste man ansöka hos länsstyrelsen att få ta bort dem, vanligtvis med villkoret att de först måste dokumenteras i en arkeologisk undersökning, som exploatören får bekosta.Här har kmb mångårig erfarenhet att fungera som beställarstöd åt exploatören eller markanvändaren att komma igenom det ganska snåriga regelverk som omger dessa frågor.

Ett problem i samband med ett exploateringsprojekt kan vara att avgöra hur projektet påverkar en specifik fornlämning som man vet finns inom området, eller hur det påverkar t ex landskapsbilden. Man vet att det ska bevaras, men hur?

Många kontaktar därför kmb redan på ett tidigt planeringsstadie och får hjälp med att tolka de uppgifter som finns till hands.