BESTÄLLARSTÖD ARKEOLOGI


Vid exploatering och utnyttjande av mark, som berör fornlämningar, träder kulturmiljölagen in (2 kap KML).

Länsstyrelsen lämnar tillstånd till borttagande av fornlämning, men då oftast med villkoret att den undersöks innan detta sker. Det är exploatören som får bekosta denna undersökning och det hela omges av ett ganska snårigt regelverk. Länsstyrelsen gör även upphandlingen av de olika arkeologiska undersökare som kan finnas på marknaden, medan exploatören tecknar kontraktet med undersökaren och står för kostnaderna.

Det blir alltså ett "triangeldrama" mellan länsstyrelsen, exploatören och undersökaren.

Regler för upphandlingarna framgår av "Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2007:2) och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950)", inkluderar ändring (KRFS 2013:3). Läs mer här.

kmb har i flera år hjälpt till som beställarstöd åt exploatörer/beställare och varit en förmedlande länk mellan dessa, länsstyrelsen, undersökarna, markägare m fl.

Företaget har ett god kontakt med länsstyrelserna och har i i samband med deras upphandlingsarbeten tillvaratagit beställarens intressen. Därefter har arbetsuppgifterna varit att utarbeta uppdragskontrakt, göra uppföljningar och även se till att allt fungerar om en undersökning måste göras samtidigt som själva entreprenadarbetet pågår.

Företaget ger också råd i de inledande faserna utredning och förundersökning, som kan göras innan själva tillståndet till borttagande ges.